Проектиране

Европейска субсидия

Стартира програма за субсидии във винарството. По една от мерките ще се финансира закупуване на винарско оборудване. За повече подробности може да потърсите:

НАРЕДБА № 6 от 26 октомври 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

Критерии за оценка на проекти, подадени по мярка "Инвестиции в предприятия"

Критерии за приоритет Минимално изискване Информацията се предоставя от Относителна тежест
Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на предприятието Доклад и резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съгласно Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания От представения документ 20 точки
Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина Над 30 % собствена суровина Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6 15 точки
Предприятия, насочени за производство на биологично сертифицирано вино Предприятието произвежда биологично сертифицирано вино Договор за контрол с контролиращо лице по чл. 18 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз върху дейностите или инвестициите, включени в проекта, сключен не по-късно от една година преди подаването на заявлението за издаване на удостоверение за кандидатстване, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат, издаден от контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и 5 точки
Предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход (ЗНП)   Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6 15 точки
Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и ЗНП   Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6 10 точки
Проекти, предвидени за изпълнение в Северозападна България Предприятието изцяло попада на територията на административна/и област/и от Северозападен район Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6 5 точки
Новорегистрирани винопроизводители, които имат най-малко двегодишна история в лозарския регистър като гроздопроизводители към момента на кандидатстване Кандидатът има най-малко двегодишна история като гроздопроизводител към момента на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ по реда на чл. 56, ал. 1 Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6 10 точки
Общ брой точки     80 точки