Проектиране

Биологично лозарство

Можем да Ви изготвим проект за биологично лозарство и винарство в съответствие с нормативните изисквания. Можем да поемем ангажимента и да Ви направим биологично вино.

Законовите основи за биологично лозарство и винопроизводство в България се дават от наредба № 22 от 04.07.01 на Министерство на земеделието и горите. Тази наредба поставя фактически изисквания съобразно наредба № 2092/91 на ЕС (изискванията са идентични)

Основни факти от разпоредбата за биологично производство:

А) Биологично лозарство

 1. Правилата за биологично производство на растения се прилагат най-малко 3 години.
 2. Производителя е длъжен да определи точните граници на масивите, да води отделна документация за тази част, да предоставя възможност за контрол, да почиства добре машините и инвентара при използването им върху полетата с биологично производство.
 3. Когато земеделски производител притежава повече от едно стопанство в едно землище и поне едно от тях произвежда растения по биологичен начин, на контрол подлежат всичките му стопанства, включително местата за съхранение на суровини за производството.
 4. В стопанствата от предходната точка с биологично производство и в тези, които не се произвежда по биологичен начин, не могат да се отглеждат еднакви видове растения. Изключение се прави само тогава, когато се отглеждат многогодишни растения и стопанствата, в които не се произвежда по биологичен начин, са в преход към биологично производство, който не може да надвишава 5 години.
 5. Горната точка не се прилага за площи, одобрени от министъра на земеделието и горите,за провеждане на научни изследвания, но площите трябва да са в преход към биологично производство.
 6. Плодородието и биологичната активност на почвата се поддържа чрез внасяне на оборска тор, компостирани и некомпостирани материали и субпродикти от животновъдството, получени само от стопанства с биологично производство.
 7. Не може да се използва генетично модифицирани растения.
 8. За борба с неприятели се прилагат избор на подходящи видове и сортове растения, подходяща обработка на почвата, опламеняване на плевелите и защита на естествените неприятели на вредителите чрез създаванне на благоприятни условия (места за гнездене, жив плет, прогонване на грабливи птици идр.).
 9. Производителите на растителни продукти са длъжни да обособят земите и другите места за производство и складиране на продукти, произведени по биологичен начин, в стопанство, отделно от другите производства.
 10. Растителните продукти, произведени по биологичен начин, се превозват само в затворени опаковки или контейнери, които не позволяват подмяна на тяхното съдържание.

Б) Биологично винопроизводство

 1. Суровините и продуктите за биологично производство се складират отделно от другите.
 2. Производството на продукти по биологичен начин да се извършва на цели партиди, отделени пространствено или във времето от другите производства.
 3. Производителя да съобщава на контролния орган за началото на биологичното производство.
 4. Производителя да идентифицира партидите, произведен по биологичен начин, така че да изключи смесването им с други продукти.
 5. Суровината да търпи минимални физични обработки, включително и избистрянето и филтрирането се свежда до мимимум.
 6. Забрана за използването на химични добавки.
 7. Използването на култивирани дрожди се свежда до минимум.
 8. Използването на сулфити (серен диоксид) се свежда до минимум.
 9. Вината, произведени по биологичен начин, се превозват само в затворени опаковки или контейнери, които не позволяват подмяна на тяхното съдържание.