начало | Консултации

Ново:

Стартира програма за субсидии във винарството. По една от мерките ще се финансира закупуване на винарско оборудване. За повече подробности може да потърсите:

НАРЕДБА № 6
от 26 октомври 2018 г.
за условията и реда за предоставяне на фи-
нансова помощ по Национална програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор за
периода 2019 – 2023 г.

или да последвате връзката към сайта на ДФЗ:

http://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/11/22/naredba__6_ot_26_oktomvri_2018_godina_za_usloviiata_i_reda_za_predostaviane_na_finansova_pomoshch_po_natsionalnata_programa_za_podpomagane_na_lozaro-vinarskiia_sektor_za_perioda_2019_2023_g.pdf

За мярка "Инвестиции в предприятия" вижте стр. 32.

Публикувам таблицата

Критерии за оценка на проекти, подадени по мярка „Инвестиции в предприятия“

Критерии за приоритет

Минимално изискване

Информацията се предоставя от

Относителна тежест

Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на предприятието

Доклад и резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съгласно Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания

От представения документ

20 точки

Предприятия, преработващи над 30 % собствена суровина

Над 30 % собствена суровина

Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6

15 точки

Предприятия, насочени за производство на биологично сертифицирано вино

Предприятието произвежда биологично сертифицирано вино

Договор за контрол с контролиращо лице по чл. 18 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз върху дейностите или инвестициите, включени в проекта, сключен не по-късно от една година преди подаването на заявлението за издаване на удостоверение за кандидатстване, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат, издаден от контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и

5 точки

Предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход (ЗНП)

 

Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6

15 точки

Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и ЗНП

 

Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6

10 точки

Проекти, предвидени за изпълнение в Северозападна България

Предприятието изцяло попада на територията на административна/и област/и от Северозападен район

Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6

5 точки

Новорегистрирани винопроизводители, които имат най-малко двегодишна история в лозарския регистър като гроздопроизводители към момента на кандидатстване

Кандидатът има най-малко двегодишна история като гроздопроизводител към момента на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ по реда на чл. 56, ал. 1

Предоставя се от ИАЛВ – информацията се описва в Удостоверението за право на участие съгласно чл. 55, ал. 6

10 точки

Общ брой точки

 

 

80 точки

 

 

 

Ще получите пълно съдействие и информация относно избора и закупуване на най-подходящите за вашите условия допълнителни и спомагателни материали и консумативи за винопроизводството, производството на спиртни напитки или производството на газирани напитки, питейни и минерални води.

Разработване на "технически спецификации" и "технически документации" за алкохолни и безалкохолни напитки с цел регистриране и лицензиране на производствени предприятия.

Разработване на нови и усъвършенствани технологии по ферментационни и други производства.

Определяне качеството на вино и спиртни напитки чрез дегустация.

Консултации по българското и европейското законодателства в посочените по-горе области.

Информация за новости в областта на производствата.

Предпроектни проучвания с технико - икономически разчети.