Ново:

Стартира програма за субсидии във винарството. По една от мерките ще се финансира закупуване на винарско оборудване. За повече подробности може да потърсите:

НАРЕДБА № 6
от 26 октомври 2018 г.
за условията и реда за предоставяне на фи-
нансова помощ по Национална програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор за
периода 2019 – 2023 г.

или да последвате връзката към сайта на ДФЗ:

http://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/11/22/naredba__6_ot_26_oktomvri_2018_godina_za_usloviiata_i_reda_za_predostaviane_na_finansova_pomoshch_po_natsionalnata_programa_za_podpomagane_na_lozaro-vinarskiia_sektor_za_perioda_2019_2023_g.pdf

За мярка "Инвестиции в предприятия" вижте стр. 32.

Публикувам таблицата

Критерии за оценка на проекти, подадени по мярка „Инвестиции в предприятия“